logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 01-10-2021 11:00 przez Aneta Rydzewska
Zgromadzenie Wspólników


ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgodnie z § 27 Aktu Założycielskiego PEC Ełk Sp. z o.o.

1.  Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności :

1)        rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2)        podjęcie uchwał o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,

3)        udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4)        powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

5)        decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z nich,

6)        uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,

7)        emisja obligacji,

8)        postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego,

9)        tworzenie funduszy celowych i zatwierdzanie regulaminów gospodarowania nimi w Spółce,

10)      zbycie lub nabycie nieruchomości,

11)      określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

12)      zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,

13)      podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

14)      zmiana Aktu założycielskiego Spółki,

15)      połączenie, rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej spółki,

16)      określanie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia Zarządu Spółki,

17)      zatwierdzanie rocznego planu ekonomiczno – finansowego Spółki,

18)      zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych.

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Aneta Rydzewska
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Rydzewska
Czas publikacji informacji:
01-10-2021 11:00
Wprowadzający informację:
Aneta Rydzewska
Liczba wyświetleń informacji:
1280
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji